Flevo Electric Farmers

Samen met de bedrijven Boer Boon, BioBrass en NZ27 neemt ERF deel aan Flevo Electric Farmers.

Flevoland speelt een voortrekkersrol bij de opwekking van duurzame energie. Ruim een kwart van de windenergie die in Nederland op land wordt opgewekt, is afkomstig uit Flevoland. Ook zonne-energie groeit sterk. Toch zijn we van mening dat het nog beter kan, de mechanisatie in de landbouw is nog vrijwel geheel afhankelijk van fossiele brandstoffen. Daarnaast kan het economische rendement verbeterd worden van de wind- en zonne-energie die op de agrarische bedrijven wordt opgewekt.

De tijd is rijp is om concrete stappen te zetten, technologische ontwikkeling maakt het mogelijk om grote sprongen vooruit te maken. Het is daarom nu een goed moment om de kansen te verzilveren en de vernieuwingen op het eigen bedrijf te implementeren. Samen gaan we aan de slag met een ambitieus plan, met als stip op de horizon dat er op het agrarische bedrijf alleen nog duurzame energie gebruikt wordt. Maar we beginnen met de investeringen die nu haalbaar zijn, niet alles kan in één keer. Voor deze plannen hebben we medefinanciering aangevraagd en toegezegd gekregen uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

EU logoEuropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Onze certificeringen