Toekomstbestendige landbouw op Utopia Eiland


Met verschillende lokale partijen ondersteunt ERF Stichting Weerwoud bij het ontwikkelen van een showcase landbouw inclusieve natuur op het terrein van Floriade 2022.

Broedplaats voor biodiversiteitsherstel

Op nationaal niveau gloort het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Het geeft de omvang en urgentie weer van systeemverandering die we samen op moeten gaan pakken. Vele initiatieven ontplooien zich al in stad en platteland. Zo ook op Utopia eiland in Almere - straks onderdeel van wereldtentoonstelling ‘de Floriade’ in 2022 . Deze bijzondere broedplaats wordt ingericht als showcase van een landbouw inclusieve natuur.

Agroforestry met meerdere functies 

"Weerwoud" heet de stichting die deze handschoen oppakt. Op het eiland Utopia wordt weer "woud" gemaakt, maar op een wel hele bijzondere manier. In het voorjaar van 2019 heeft ERF de stichting ondersteund bij het aanleggen van een Agroforestry systeem, waarin bomen in landbouw geïntegreerd worden. Tussen bomenrijen staan o.a. aardappelen, wortels en een kruidenrijk grasland voor vee. Het plan biedt ruimte voor meerdere functies: biodiversiteitsherstel, voedselproductie & lokale ketens, herstel van bodemkwaliteit, een mooi landschap voor mens en dier. ERF neemt de teelt van de eenjarige gewassen op zich: een mooie leercyclus voor het binnenkort op grote schaal werken met Agroforestry rondom Almere. 

Het brein achter Weerwoud, architect en agroforestry expert Xavier San Giorgi,  licht toe dat hij in 2022 aan de wereld wil presenteren dat de ondernemer van de toekomst alleen bestaansrecht heeft, als er ook wordt zorg gedragen voor het toenemen van de draagcapaciteit van ecosystemen. 

Lokale partijen bundelen krachten 

Naast ERF heeft hij meerdere lokale partijen in het team betrokken. Flevocampus ondersteunt Weerwoud omdat zij de duurzaamheidsslag die nodig is in onze voedselvoorziening, wil bevorderen met onderzoek, onderwijs en ondernemen. Wageningen University and Research draagt bij met kennis en onderzoek om het systeem te kunnen onderbouwen en toetsen: wat zijn de effecten op ecologie en economie? Sonne Copijn van BEE foundation adviseert het team over bijenoases en andere belangrijke bestuivers die cruciaal zijn voor de vruchtzetting van de vele gewassen die er geteeld worden. Almeerse Weelde is betrokken om de oogst te verwerken en daarmee enthousiasme en kennis te verspreiden.  Studenten van Aeres HBO & MBO gebruiken Utopia eiland voor hun studie en stages.  

Zo blijft Utopia eiland niet langer een utopie, maar wordt een landbouw van de toekomst werkelijkheid! Je bent van harte welkom op één van de vele excursies in aanloop naar of op de wereldtentoonstelling in 2022.

Onze certificeringen